Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad Valdymo įmonės iniciatyva ir vadovaujantis Valdymo įmonės 2024-04-03 sprendimu, 2024 m. balandžio 26 d. 15.00 val. šaukiamas Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB Victory Development III, juridinio asmens kodas 305944661 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per platformą „Microsoft Teams“ (nuorodą į video susirinkimą atsiųsime elektroniniu paštu), numatant šią darbotvarkę:

1. Bendrovės audituotų 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
2. Bendrovės audituotų 2024 metų sausio-vasario mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas;
4. Bendrovės savų akcijų įsigijimo patvirtinimas;
5. Bendrovės investicinės veiklos nutraukimas;
6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas;
7. Sprendimų vykdymo pavedimas.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai turi teisę susipažinti Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka, valdymo įmonės UAB „Victory Funds“ (toliau – Valdymo įmonė) patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.